Vanjsko
financiranje

Naše usluge

Vanjsko financiranje

  • Upravljanje projektima (razvoj, priprema i provedba projekata)
  • Razvoj liste projekata za vanjsko financiranje
  • Identifikacija relevantnih izvora financiranja
  • Izrada projektnih prijava za EU fondove i nacionalne potpore
  • Izrada investicijskih studija i poslovnih planova
  • Izrada studija izvedivosti s analizom troškova i koristi
  • Izrada natječajne dokumentacije i provedba javnih nabava
  • Izrada studija za banke i pregovori s bankama
  • Analiza pravila o državnim potporama